16.5″ X 7.5″ X 6.5″ ; Tin, leather, cloth, miscellaneous; 6/2015