Arte XII

“Rosa Parks” Terrie Hancock Mangat juror “Grossbeak Visits Rockgarden” Terrie Mangat juror “Zipper and Baby Angelica” Lynda Jasper Vogel juror “La Playa” Isabel Rojo 1st Place “Fiesta” Isabel Riojo 1st Place...